Πιστοποιητικά

Για την ολοκλήρωση μιας αγοραπωλησίας απαιτείται η συλλογή μιας σειράς εγγράφων και η έκδοση κάποιων πιστοποιητικών.

Μπορούμε να αναλαμβάνουμε υπεύθυνα, μεταξύ άλλων, την έκδοση:

  • Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.
  • Βεβαιώσεων περί Αυθαίρετων κατασκευών.
  • Αντιγράφων σχεδίων και στελεχών Οικοδομικών Αδειών από τα Πολεοδομικά Γραφεία.
  • Βεβαιώσεων ΤΑΠ από τον οικείο του ακινήτου Δήμο.
  • Πιστοποιητικών από τα Υποθηκοφυλακεία.
  • Κτηματολογικών Αποσπασμάτων.
  • Πιστοποιητικών από τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.