• Η Εταιρεία
  • Επικοινωνία
× Αναζήτηση ακινήτου
× Συνδεδεμένος ως (Αποσύνδεση)

Πιστοποιητικά

Για την ολοκλήρωση μιας αγοραπωλησίας απαιτείται η συλλογή μιας σειράς εγγράφων και η έκδοση κάποιων πιστοποιητικών. 

Οι συνεργάτες μας μπορούν να αναλάβουν να εκδώσουν για λογαριασμό σας υπεύθυνα:

  • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για την ενοικίαση ή την πώληση ακινήτων.

  • Βεβαίωση περί Αυθαίρετων κατασκευών.

  • Αντίγραφα σχεδίων και στελεχών Οικοδομικών Αδειών από τα Πολεοδομικά Γραφεία.

  • Βεβαίωση ΤΑΠ από τον οικείο του ακινήτου Δήμο.

  • Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων από τα Υποθηκοφυλακεία.

  • Κτηματολογικό Απόσπασμα από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

  • Πιστοποιητικά από τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.