• Η Εταιρεία
  • Επικοινωνία
× Αναζήτηση ακινήτου
× Συνδεδεμένος ως (Αποσύνδεση)

Νομοθεσία

Άδεια διαμονής είναι η πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές και με βάση την οποία επιτρέπεται σε πολίτη τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

Η Χρυσή Βίζα είναι ένα είδος θεώρησης διαμονής, που προσφέρεται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για ένα επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο εξασφαλίζει ταξίδια χωρίς θεώρηση (Βίζα) στη ζώνη Σένγκεν σε μη Ευρωπαίους επενδυτές και τις οικογένειές τους.

Περιοχή Σένγκεν (26 χώρες)

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία

Η άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων είναι ένας τύπος άδειας διαμονής και αφορά πολίτες τρίτης χώρας.

Για να αποκτηθεί η μόνιμη άδεια διαμονής, η οποία υπόκειται σε ανανέωση κάθε πέντε (5) έτη, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Τα ακίνητα θα πρέπει να ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στους ιδιοκτήτες τους.

β) Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας €250.000 παρέχεται δικαίωμα διαμονής, μόνο εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ’ αδιαιρέτου.

γ) Εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το έχει αποκτήσει μέσω νομικού προσώπου, θα πρέπει να του ανήκουν εξ’ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια.

δ) Το δικαίωμα διαμονής παρέχεται και στις περιπτώσεις που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ιδιοκτήτης, είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου, περισσοτέρων του ενός ακινήτων, συνολικής αξίας τουλάχιστον €250.000.

Σύμφωνα με το νόμο ως μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στη χώρα, νοούνται:

α. O/η σύζυγος.

β. Τα παιδιά του ιδιοκτήτη ή της/του συζύγου του ακινήτου εφόσον είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών.

γ. Οι γονείς των συζύγων.

Διάρκεια άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η άδεια διαμονής έχει μόνιμο χαρακτήρα και διαρκεί εφ’ όρου ζωής. Ο κάτοχος της άδειας διαμονής υποχρεούται σε ανανέωσή της κάθε πέντε (5) έτη. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής πρέπει η ακίνητη περιουσία να παραμένει στην κυριότητα του ενδιαφερόμενου.

Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας διαμονής σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.

Σημείωση

Τα μέλη της οικογένειας έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν και μεταγενέστερα της εισόδου του κυρίου δικαιούχου, από τον οποίο αντλούν το δικαίωμα διαμονής.

Στα εν λόγω μέλη οικογένειας χορηγείται ισόχρονη με του αρχικού δικαιούχου άδεια διαμονής, η οποία  όμως δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Στα τέκνα η άδεια διαμονής χορηγείται μέχρι το 21ο έτος. Μετά το 21ο έτος είναι δυνατή η περαιτέρω ανανέωση αυτών με τριετή αυτοτελή άδεια διαμονής μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους και στη συνέχεια είναι δυνατή η περαιτέρω ανανέωση σύμφωνα με τις προβλέψεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας.